У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Прийняті доповіді

18-22 березня 2013 року

Секція: Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами

 1. Бурмістров С.В.
  СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ, ЗАДАНИХ СИСТЕМАМИ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ В ОРТОГОНАЛЬНІЙ ФОРМІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
 2. Бурмістров С.В., Бурмістров С.В.
  РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ MINFORM ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИНТЕЗІ ЦИФРОВИХ БЛОКІВ
 3. Дудник А.О.
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БІОТЕХНІЧНИМ ОБ’ЄКТОМ (НА ПРИКЛАДІ СПОРУД ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ)
 4. Шавранський В.М.
  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ ДЛЯ ІСППР ПРИ КЕРУВАННІ ПРОЦЕСОМ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В УМОВАХ УСКЛАДНЕНЬ
 5. Шестопалова О.Е.
  Моделирование динамики теплообменника с учетом изменения условий теплопередачи
 6. Вычужанин В.В.
  ОПЕРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 7. Лобач Е.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛУДВАННЯ
 8. Світий І.М., Андріященко Г.В.
  Автоматизация процессов принятия решений по управлению запасами зерна на зерновых предприятиях Украины
 9. Иванинская И.И.
  ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ КНИЖНОГО МАГАЗИНА
 10. Філімонов С.О.
  ІНВЕРТОР ДЛЯ СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ
 11. Філімонов С.О.
  АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПОЛИВУ ГАЗОНУ
 12. Чуйкова А.С., Філєр З.Ю.
  КУТ ПОВОРОТУ ГОДОГРАФА СТІЙКИХ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ
 13. Шабала Є.Є.
  РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ І ЗАСОБІВ АНАЛІЗУ ТА СИНТЕЗУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ РЕСУРСІВ В ПІДГОТОВЦІ БУДІВНИЦТВА

Секція: Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці

 1. Філімонов С.О.
  ДОСЛІДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО П’ЄЗОКЕРАМІЧНОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ БІГУЧОЇ ХВИЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ ФІГУР ХЛАДНІ
 2. Філімонов С.О.
  РАЗРАБОТКА РАДИОУПРАВЛЯЕМОГО РОБОТА НА ОСНОВЕ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ
 3. Дідук В.А.
  Використання сучасної мікропроцесорної бази при побудові апаратних комплексів у промисловості
 4. Дідук В.А.
  Комплекс неінвазивного вимірювання рівня глюкози в крові

Секція: Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 1. Сулайманова У.Р.
  Обеспечение защиты информации в информационно-коммуникационных системах (Забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах)
 2. Сохан О.В.
  МОДЕЛЬ ПІДСИСТЕМИ АУТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ЗА ВІДБИТКАМИ ПАЛЬЦІВ
 3. Пігур Н.В.
  Організаційні заходи захисту в комплексній системі захисту інформації
 4. Воронко І.О.
  ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ІГОР
 5. Мінгальова Ю.І.
  Класифікація криптографічних методів
 6. Загацька Н.О.
  ПРИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Секція: Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи

 1. Федусенко А.О.
  РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ У БУДІВНИЦТВІ
 2. Ходаков В.Є.
  Учет природно-климатических факторов в регионально-производственных социально-экономических системах
 3. Доманецька І.М.
  ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ
 4. Гриценко В.Г., Гладка Л.І.
  ОГЛЯД ПРИНЦИПІВ РОЗПОДІЛУ ПРАВ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
 5. Осауленко І.А.
  Особливості управління бізнес-процесами віртуального підприємства
 6. Тістол Н.В.
  Оцінка якості житлового середовища з використанням інформаційних технологій
 7. Тукало С.М.
  Організаційні засади впровадження в наукових установах електронного документообігу
 8. Кільченко А.В.
  З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Секція: Комп’ютерне проектування та моделювання технологічних процесів

 1. Щерба В.О., Фауре Е.В.
  СВОЙСТВА ГЕНЕРАТОРА КОНГРУЭНТНЫХ ЧИСЕЛ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
 2. Щерба А.І.
  К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ К-ГРАММ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КОНГРУЭНТНЫХ ЧИСЕЛ
 3. Періг О.В., Стадник О.М.
  КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАЛИХ ОСЦИЛЯЦІЙ СФЕРИЧНОГО МАЯТНИКА НА РУХОМІЙ ОПОРІ
 4. Тімченко О.В.
  МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АНОДНОГО РОЗЧИНЕННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНІЙ РОЗМІРНІЙ ОБРОБЦІ ДРОТЯНИМ ЕЛЕКТРОДОМ
 5. Вычужанин В.В.
  КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЖИВУЧЕСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 6. Артемчук В.О.
  ОГЛЯД ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПРОВІДНИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ
 7. Братко О.В.
  КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДУЛЯ «APM FEM»
 8. Ветеранова Д.С.
  ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ВЕБСАЙТА ЭЛЕКТРОННОГО МУЗЕЯ
 9. Криваковська Р.В.
  ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОГРЕШНОСТИ МОДЕЛИ ПРИ ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
 10. Попов О.О.
  Інформаційно-комп’ютерна система прогнозування техногенних навантажень на приземний шар атмосфери
 11. Аблялімова Е.І., Юнусов Е.Е.
  Проектирование интерфейсов: скетчи (Проектування інтерфейсів: скетчі)
 12. Гаев Е.Л.
  ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОНЛАЙН ИГРАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
 13. Шестопалова О.Е.
  О подходе к оценке рисков непрерывных технологических процессов с использованием методов теории массового обслуживания
 14. Фауре Е.В., Лавданський А.О.
  Способ определения структуры графа состояний линейного конгруэнтного генератора
 15. Мищишин В.І.
  ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕРСІЙНОСТІ КОНТЕНТУ В РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Секція: Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом

 1. Бахмат Н.В.
  НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
 2. Карташова Л.А.
  ІТ-ГОТОВНІСТЬ ЯК МЕТА СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
 3. Пліш І.В.
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНЬО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ
 4. Безверха Ю.В.
  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ВІДБУДОВИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТУ "ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ"
 5. Трегуб О.Д.
  ЗАСТОСУВАННЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ІНФОРМАТИЧНОГО ЦИКЛУ
 6. Морозова К.О.
  КОМПЛЕКСНЕ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
 7. Пірко М.В.
  ПРО АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 8. Вдовичин Т.Я.
  ВІДКРИТА ОСВІТА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ
 9. Мустафаева Э.И.
  Влияние современных информационно-компьютерных технологий на качество образования
 10. Эракаева Г.А.
  Дидактические условия, необходимые для эффективного использования компьютерных технологий в процессе обучения
 11. Липська Л.В.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОЗНАВЦЯМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 12. Федусенко О.В.
  ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗГАЛУДЖЕННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 13. Кашина Г.С.
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
 14. Лаврова А.В.
  Інформаційні технології у навчальному фізичному експерименті
 15. Гураль-Сверлова Н.В.
  Можливості використання Просвітницької інтернет-програми “Молюски” в навчальному процесі
 16. Любченко К.М.
  Автоматизований контроль знань з математичної логіки за допомогою інструментально-контролюючої програми Master of Logic
 17. Головня В.Д.
  РОЗВИТОК КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ФАХІВЦІВ
 18. Костиніч О.С.
  Дидактичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики
 19. Русіна Н.Г.
  ВИКОРИСТАННЯ MOODLE У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 20. Гришко Є.В.
  Електронний підручник як засіб комп’ютерної підтримки навчання інформатики
 21. Смагіна О.О.
  РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ КАФЕДРИ
 22. Кисельова О.Б., Герасименко А.С.
  Можливості застосування веб-ресурсів для самоосвітньої діяльності учнів
 23. Рибальченко Я.П.
  АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНООРІЄНТОВАНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 24. Єлік О.А.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ КЛАСІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 25. Сікора Я.Б.
  ПОБУДОВА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 26. Соценко К.В.
  АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ «КОЛЕДЖ» ТА РОЗРОБКА МОДУЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ СЕКРЕТАРЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
 27. Амброзяк О.В.
  ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОНЯТЬ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
 28. Словінський О.В.
  ПЕРСПЕКТИВИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЙ ОСВІТИ
 29. Кисельова О.Б., Москальчук А.Ю., Хміль Н.А.
  Використання карт знань для самоосвітньої діяльності учнів
 30. Словінська О.Д.
  Вебінари як інструменти навчання в сучасній системі освіти
 31. Олефіренко Н.В.
  Підготовка вчителя початкової школи до проектування електронних дидактичних ресурсів як професійна задача
 32. Кисельова О.Б., Ольховська А.М.
  Самоосвітня діяльність учнів в умовах дистанційного навчання
 33. Рафальська О.О.
  Переваги розгалуженої організації навчального процесу дистанційних курсів над лінійною
 34. Семеніхіна О.В., Лукашова Т.Д.
  КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ДЕЙКСТРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ ДИСКРЕТНОЇ МАТЕМАТИКИ
 35. Удовиченко О.М.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ВМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ
 36. Москаленко И.С.
  ЭЛЕКТРОННЫЕ ГОЛОВОЛОМКИ, РЕБУСЫ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
 37. Пустоваров Є.В.
  ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 38. Криштопа А.О.
  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
 39. Усеінова Л.А.
  ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
 40. Кадырова С.М.
  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЙ
 41. Середа Х.В.
  Основні принципи побудови інформаційних систем освіти на основі веб-технологій
 42. Ибрагимова Д.Э.
  ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБМЕНА ИДЕЯМИ
 43. Новак О.М.
  WEB-КВЕСТ ТА ВЕБІНАР, ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
 44. Литвин А.В.
  Розроблення педагогічних програмних засобів для професійно-технічних навчальних закладів
 45. Кулікович Ю.А.
  ОГЛЯД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 46. Карплюк С.О.
  НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
 47. Яцишин А.В.
  МЕРЕЖА ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
 48. Литвин В.А.
  Інформаційна підготовка майбутніх архітекторів у вищих навчальних закладах
 49. Франовський А.Ц.
  РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ГЕОМЕТРІЇ СТУДЕНТАМИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
 50. Постова С.А.
  ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
 51. Тен Е.П.
  СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
 52. Лупаренко Л.А.
  ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ OPEN JOURNAL SYSTEMS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ ВИДАННЬ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ
 53. Павлова Н.С.
  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ
 54. Куліковська В.О.
  ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ
 55. Юстик І.В.
  ОГЛЯД СЕРВІСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 56. СЕМЕРНЯ О.М.
  ІДЕАЛІЗАЦІЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ПІЗНАННЯ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТІСНО-СВІТОГЛЯДНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦІВ
 57. Гриценко В.Г., Гриценко О.М., Тарасенкова Н.А.
  ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ
 58. Качан В.М.
  РЕАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ CLAROLINE
 59. Войтович І.С.
  ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
 60. Галатюк Ю.М.
  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ
 61. Власенко В.М.
  УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Секція: Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій

 1. Бовтрук Н.С.
  Використання педагогічних програмних засобів у пректній діяльності вчителя технологій
 2. Артемчук В.О.
  ОГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКЛАДАННЯ ПРОФІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ ЗА НАПРЯМОМ КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ
 3. Гудько Ю.Ю.
  Підготовка майбутніх учителів інформатики до роботи у системі дистанційного навчання
 4. Кривонос О.М.
  МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
 5. Вакалюк Т.А.
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 6. Яценко О.І.
  Вибір програмного забезпечення для підготовки фахівців з інформатики
 7. Бодненко Т.В., Осадча О.М., Ричка С.А.
  ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Ви можете завантажити електронну версію збірника доповідей.