У вашому браузері не увімкнено підтримку JavaScript.
Для того, щоб можливості системи були доступні, неохідно її увімкнути.
Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті
стан, досягнення, перспективи розвитку

Вимоги до оформлення тез

  1. Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька.
  2. Обсяг тез до 2-х повних сторінок формату А5, виконаних комп’ютерним способом, текстовий редактор Word for Windows (розширення .doc, .docx). Оріентація – книжкова. Міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,0 см. Усі береги – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 11.
  3. Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора розміщуються у правій частині аркуша, нижче назва установи (без скорочень) і місто – курсивом, через 1 інтервал – назва тез великими літерами напівжирним; далі через 1 інтервал по ширині аркуша – текст.
  4. Графічні матеріали мають бути згрупованими та вмонтованими у текст. Сканування матеріалів не допускається.
  5. Формули мають бути введені у редактор формул Microsoft Equation 3.0.
  6. Обов’язкова наявність списку використаних джерел. Посилання за текстом у квадратних дужках. Оформлення: розмір кегля – 9, нумерація за абеткою, курсивом.
  7. Оргкомітет залишає за собою право редагувати матеріали без погодження з авторами.

Зразок оформлення тез: завантажити